Skip to content Skip to footer

KVKK Aydınlatma Metni

Mersin Uzmanlar Özel Sağlık Hiz. Med. Tur. İht. İht. San. Ve Tic. Ltd. Şti.’e ait
Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni:

1. BİLGİLENDİRME

Mersin Uzmanlar Özel Sağlık Hiz. Med. Tur. İht. İht. San. Ve Tic. Ltd. Şti. (“Şirket”) olarak kişisel verilerinizin güvenliğine azami hassasiyet göstermekteyiz. Şirket olarak ürün ve hizmetlerimizden faydalanan kişiler dahil, Şirket ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa (“KVKK”) uygun olarak işlenerek muhafaza edilmesine büyük önem vermekteyiz. Şirket olarak 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. maddesi uyarınca sizi, kişisel veri işleme faaliyetlerimiz hakkında bilgilendirmek ve aydınlatmak isteriz.

 1. a) Veri Sorumlusu ve Temsilcisi

  6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Mersin Uzmanlar Özel Sağlık Hiz. Med. Tur.İht. İht. San. Ve Tic. Ltd. Şti. (“Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda toplanabilecek, işlenebilecek ve aktarılabilecektir. Kişisel verilerinizin toplanması, işlenmesi, aktarılması hususlarında Şirketimiz, veri sorumlusu sıfatıyla 6698 sayılı Kanun uyarınca, tarafınızı aşağıdaki şekilde bilgilendirmekte ve KVKK’nın 10uncu maddesinde belirtilen kapsamda aydınlatmaktadır.
  Veri Sorumlusu Şirketimiz tarafından atanacak temsilci/ler, yasal altyapısı sağlandığında Veri Sorumluları Sicilinde ilan edilerek mevzuata uygun şekilde resmi web sayfasında duyurulacaktır.

  b) Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepler:

  Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem kişisel verilerin işlenmesidir.

Toplanan Kişisel Verileriniz;

Veri Kategorisi

Veri Konusu Kişi Grubu

1- Kimlik

Çalışan Adayı Çalışan

Ürün veya Hizmet Alan Kişi

Veli vasi temsilci

2- İletişim

Çalışan Adayı Çalışan

Tedarikçi Yetkilisi

Ürün veya Hizmet Alan Kişi

Veli vasi temsilci

3- Özlük

Çalışan Adayı Çalışan

4- Müşteri İşlem

Ürün veya Hizmet Alan Kişi

5- Fiziksel Mekân Güvenliği

Çalışan Adayı Çalışan

Ürün veya Hizmet Alan Kişi

Tedarikçi

Tedarikçi yetkilisi

6- Finans

Çalışan

Hizmet alan kişi

Tedarikçi

Tedarikçi Yetkilisi

7- Mesleki Deneyim

Çalışan Adayı Çalışan

8- Sağlık Bilgileri

Çalışan Adayı Çalışan

Ürün veya Hizmet Alan Kişi

9- Cinsel Hayat

Hizmet alan kişi

10- Ceza Mahkumiyeti ve Güvenlik Tedbirleri

Çalışan Adayı Çalışan

Toplanan söz konusu kişisel verileriniz, kişisel verilerinizi bizlere açıklamanıza konu olan ve aşağıda sıralanan amaçlarla; 6698 sayılı Kanun’un 4. Maddesinde belirtilen ilkelere ve 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak işlenebilecektir:

 • Ticari faaliyetlerimizin sürdürülebilmesi ve geliştirilebilmesi,
 • Hizmet kalitesinin artırılması, satış ve pazarlama faaliyetleri için yapılacak profilleme/segmentasyon çalışmaları,
 • Şirket’in idaresi, işin yürütülmesi, şirket politikalarının uygulanması
 • Hizmet Sözleşmesi kapsamında işveren müşteriye destek verme ve İşveren Müşteri ile iletişime geçilmesi
 • Sözleşme oluşturulması
 • Teklif gönderilmesi
 • Müşterinin talebi halinde sözleşmesinin, verilerinin ve haklarının kontrolü ve müşterinin bilgilendirmesi
 • Faturanın (E-fatura, E-arşiv, kâğıt fatura) mükellefe gönderiminin sağlanması
 • Cari kart açılışı yapılması, mükellefiyet sorgulaması yapılması
 • İşveren müşterinin kaydının açılması, kullanıcı adı oluşturulması, güncellenmesi, pasif hale getirilmesi
 • Faturalandırma ve ödeme sürecinin yönetimi ve kontrolü
 • Bütçe yönetimi ve raporlama yapılması
 • Mevcut ve Ar-Ge aşamasındaki uygulamalarımızın geliştirilmesi ve yönetimi sürecinde ürünün pazarlanması
 • Şirket içerisinde kullanılan yazılımların iç ve dış kaynak kullanılarak geliştirilmesi
 • Mevzuat çerçevesinde yapmakla yükümlü olduğumuz bazı süreçlerin ve işlemlerin yerine getirilmesi
 • Hukuki taleplere karşı savunma hakkimizin kullanılabilmesi
 1. c) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

  Açıklanan amaçlar kapsamında işlenen kişisel verileriniz; 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kurum veya kuruluşlar; bağlı ortaklıklarımız ve/veya doğrudan/dolaylı yurtiçi/yurtdışı iştiraklerimiz; Mersin Uzmanlar Özel Sağlık Hiz. Med. Tur. İht. İht. San. Ve Tic. Ltd. Şti.’e olarak faaliyetlerimizi yürütmek üzere sözleşmesel olarak hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, her türlü kişisel verilerinizin muhafazası, yetkisiz erişimlerin önlenmesi ve hukuka aykırı olarak işlenmelerini önlemek gibi işyeri güvenliği tedbirlerinin alınmasında bizimle müşterek ve müteselsil sorumlu olan yurtiçi/yurtdışı kuruluşlar ve diğer 3. Kişilere 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları ile sınırlı olarak aktarılabilecektir.

  ç) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

  Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’un 4., 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme ilkeleri, şartları ve amaçları ile bu metinde yer alan amaçlar kapsamında toplanabilmekte, işlenebilmekte ve 6698 sayılı Kanun’un 8. Ve 9. Maddeleri kapsamında aktarılabilmektedir.
  Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından sağlanan hizmet ve Şirketimizin ticari faaliyetlerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Şirketimiz birimleri ve bölümleri, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir.

Ayrıca, Şirket hizmetlerini kullanmak amacıyla çağrı merkezlerimizi veya internet sayfamızı kullandığınızda, Şirketimizi veya internet sitemizi ziyaret ettiğinizde, Şirketimizin düzenlediği eğitim, seminer veya organizasyonlara katıldığınızda kişisel verileriniz işlenebilecektir.

Sözleşme kapsamında, sözlü, yazılı ve/veya elektronik ortamda vermiş olduğunuz kişisel verileriniz işlenecektir.

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile gerekli tüm bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenecek, ve yasal saklama süresince veya işleme amacının gerekli kıldığı süre boyunca saklanacak ve işleme amacının gerekli kıldığı sürenin sonunda anonimleştirilerek Şirketimiz tarafından kullanılmaya devam edilecektir.

Kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesinin ve verilerinize hukuka aykırı olarak erişilmesinin önlenmesi ve kişisel verilerinizin güvenli bir şekilde muhafaza edilmesi amacıyla her türlü gerekli teknik ve idari tedbir alınmaktadır.

 1. d) Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları

  Anayasa’nın 20nci maddesinde herkesin, kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme hakkına sahip olduğu ortaya konulmuştur. Bu doğrultuda KVKK’nun 11inci maddesinde kişisel veri sahibinin hakları arasında “bilgi talep etme” de sayılmıştır. Şirketimiz bu kapsamda, Anayasa’nın 20. ve 6698 sayılı Kanun’un 11. maddelerine uygun olarak kişisel veri sahibinin bilgi talep etmesi durumunda gerekli bilgilendirmeyi yapmaktadır. 6698 sayılı Kanun’un 11. Maddesi kapsamında kişisel veri sahipleri;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda başvurunuzu Şirketin internet adresinde bulunan başvuru formunu doldurup imzalamak suretiyle şahsen kimliğinizi ispatlamak suretiyle Şirketimize teslim etmeniz gerekmektedir. Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, şirketimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

ArabicChinese (Simplified)DutchEnglishFrenchGermanItalianPortugueseRussianSpanishTurkish